พุทธวจน

ม้าอัสดร ม้าอาชาไนย จากกลุ่มสินธุ

และพญากุญชร ที่ผ่านการฝึกปรือนั้น เป็นสัตว์ประเสริฐ

แต่บุคคลฝึกตนแล้วประเสริฐกว่านั้น