iIIustrator CC

iIIustrator CC ผลงานเขียนของ วสันต์ พึ่งพูลผล ถ้าคุณเห็นผลงานที่ผมออกแบบพวกโลโก้ ด้านขวามือไม่ว่าจะเป็น Link ตามรูปภาพที่เป็นงานวาด ผมศึกษาจากหนังสือเล่มนี้เป็นเล่มแรกครับ ฮาฮ่า

สอนละเอียดยิบ และใช้งานได้จริง ยังไงก็ลองหาอ่านดูครับ