May 16, 2022

ปฏิเสธอย่างไร

ในโลก Crypto คือการพนันซึ่งไม่สามารถปฏิเสธได้เลย การหาเงินในโลก Crypto ทำได้ค่อนข้างง่ายและเสียค่อนข้างง่ายด้วยเช่นกัน ความเจ็บปวดของ Luna ทำให้บางคนเริ่มหาเงินจากการกู้มาเพื่อลงทุน

และก็ไม่สามารถปฏิเสธได้อีกเช่นกันว่าทุกวันนี้ถ้าเราจะหากู้ย่อมไม่ใช่เรื่องยากเลย แต่ผมไม่แนะนำในหลายๆคนที่ทักถามกันเข้ามา แต่ถ้าอยากแก้มือจริงๆ ก็ควรคิดวางแผนสำรองเพื่อรองรับเหตุการณ์ที่จะเกิดเอาไว้ก่อน แต่…ผมก็ไม่แนะนำอยู่ดี

ที่แนะนำก็คือ ควรทำใจและยอมรับโชคชะตาและจงรอโอกาสต่อไปในสนามแห่งนี้ครับ